luctus - psychosociální péče o pozůstalé    

logo
logo

        +420 728 386 076      |      info@luctus.cz      |       

„Kdybyste chtěli kaňony chránit před náporem větrných bouří, nikdy byste nespatřili krásu jejich stěn.“

(Elisabeth Kübler-Ross)

Prezentace

Autorské prezentace z oborových konferencí a seminářů, volně ke stažení.prezentace

Úmrtí klienta v psychoterapeutické praxi
(Online seminář, ČAP 4/2022)
prezentace

Život psychoterapeutů je s životem jejich klientů pevně spjatý. Vytváření důvěry a sdílení životních těžkostí jsou základní elementy, které dělají z terapeutických setkání intenzivní emocionální zkušenost pro obě zúčastněné strany. Vytváříme-li s klienty autentické vztahy, měli bychom autenticky prožívat také jejich ztrátu. Seminář otevře téma, o kterém se v oboru často nemluví. Jak na pracovníka dopadá smrt klienta? Jaké jsou typické reakce? Co pomáhá tuto nesmírně náročnou situaci zvládnout? Tyto a mnohé další otázky budeme společně diskutovat. To vše na pozadí výstupů ze zahraničních studií a také vlastních zkušeností přednášejícího s tímto tématem.

stáhnout prezentaciprezentace

Psychosociální pomoc pozůstalým: Náhlé a tragické úmrtí blízké osoby
(Seminář pro policejní krizové interventy, PČR 10/2019)
prezentace

stáhnout prezentaci


prezentace

Úmrtí klienta: Realita, se kterou musíme počítat
(Adiktologická konference Jihočeského kraje, PREVENT 10/2018)
prezentace

Většina pracovníků v adiktologických službách se v nějakém bodě své kariéry setká s úmrtím klienta. Způsobem úmrtí může být záměrná sebevražda, náhodné předávkování, vražda, zdravotní komplikace, nešťastná událost nebo často také zcela nejasné okolnosti. V rámci workshopu budeme diskutovat tři hlavní oblasti: jaká je četnost a povaha úmrtí klienta v adiktologických službách, jaká specifika charakterizují prožívání ztráty u pomáhajících profesionálů a jaká podpůrná opatření a požadavky je nezbytné implementovat do vnitřních předpisů organizace. Součástí workshopu bude také nabídka bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení vlastních zkušeností se ztrátou klienta.

stáhnout prezentaciprezentace

Sebevražedné jednání u klientů adiktologické péče
(Letní škola Harm Reduction, SANANIM 6/2018)
prezentace

Příspěvek si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou sebevražedného jednání u osob se závislostí na návykových látkách. Diskutovány budou následující oblasti: závislost jako rizikový faktor, vyhodnocování rizika, zacházení s rizikem, dokonaná sebevražda klienta – dopad na pracovníky a možnosti zvládání.

stáhnout prezentaci

prezentace

Úmrtí pacienta v režimu paliativní péče: Reakce na ztrátu a prožívání pozůstalých
(Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, FN MOTOL 5/2017)
prezentace

Příspěvek se zaměřuje na situaci úmrtí pacienta v režimu paliativní péče. Smrt blízkého člověka představuje citelný zásah do života pozůstalých a radikální změnu v jejich životě. Nejen blízcí příbuzní, ale také členové paliativního týmu a spolupacienti, mohou prožívat nejrůznější reakce a pocity v souvislosti s úmrtím pacienta na oddělení. Zatímco pro jiné pracovníky v pomáhajících profesích je úmrtí klienta spíše ojedinělou zkušeností, pro pracovníka v paliativní péči je to realitou, se kterou musí počítat a musí na ni být adekvátně připraven. Je výhodné, pokud s členy rodiny v období po úmrtí blízkého pracují stejní lidé, kteří se mu věnovali v konečném stadiu jeho života. Pokud to není možné, mohou pozůstalí v dnešní době využít nabídku vnější formalizované pomoci.

stáhnout prezentaci
stáhnout autorský text ve sborníkuprezentace

Smrt a umírání v kontextu adiktologie
(AT konference, SNN ČLS 5/2016)
prezentace

Smrt a umírání je náročné téma, kterému se v průběhu života snažíme spíše vyhýbat a vytlačit jej z našeho povědomí. Když se pak smrt objeví v naší bezprostřední blízkosti, prožíváme bezmoc, zmatek a nejistotu. I v oboru adiktologie se s tímto tématem můžeme setkat a to na různých úrovních a s různou intenzitou. Příspěvek si klade za cíl pojmenovat situace v praxi adiktologických služeb, kdy se s tímto tématem můžeme setkat. Zaměří se mimo jiné na zodpovězení následujících otázek: Může konfrontace se smrtí motivovat klienty ke změně? Jak přistupovat ke klientovi, kterému zemřel někdo blízký? Může syndrom závislosti komplikovat přirozený proces truchlení? Může být nezpracovaný zármutek příčinou rozvoje závislosti? Specifickým tématem v oboru je bezesporu úmrtí uživatele drog, které sebou nese jednak určité sociální stigma pro pozůstalou rodinu, jednak dopadá také na pracovníky, se kterými byl zemřelý v kontaktu. Jak je možné se s touto náročnou situací vyrovnat? Jaká je vlastně mortalita uživatelů drog v České republice? Zármutek pracovníků v pomáhajících profesích patří v celosvětovém měřítku k opomíjeným tématům a bude mu v příspěvku věnována zvláštní pozornost.

stáhnout prezentaciprezentace

Nevyjádřený zármutek: Sebevražda a jiná neočekávaná úmrtí ve vězení
(Odborný metodický seminář pro psychology, GŘVS 5/2015)
prezentace

stáhnout prezentaci
 

copyright © 2014 - 2022 www.luctus.cz, all rights reserved | mapa stránek | nahoru ▲